Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho: spoločnosti Bonky bike, s.r.o. so sídlom Fedinova 900/3, 85101, Bratislava, IČO 46816607, IČ DPH: SK2023629685, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 83925/B (ďalej eshop bonkybike.sk, alebo predávajúci) a kupujúcim (ďalej zákazník, alebo kupujúci), ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy a ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (ďalej eshop).

Kontaktné údaje predávajúceho

Bonky bike s.r.o.

Fedinova 900/3
85101, Bratislava

IČO: 46816607

IČ DPH: SK2023629685

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 83925/B

Dôležitý zoznam:
Prosím neposielajte nám tovar zakúpený cez stránku BONKY.SK alebo BONKY.CZ
S eshopom BONKY.SK nespolupracujeme. Stránku 
BONKY.SK prevádzkuje spoločnosť FINALTY TARGET MEDIA s.r.o.. Zásielky, ktoré nie sú od našich zákazníkov, neprevezmeme.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170 http://www.soi.sk 
Podávanie podnetov, stažností a návrhov SOI: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1. Základné informácie

 1. Všetky vzťahy medzi zákazníkom a eshopom bonkybike.sk, prípadne vzniknuté spory, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, obchodného zákonníka, alebo príslušnými zákonmi a legislatívnymi nariadeniami.

 2. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedoktnuté.

 3. Výdaj tovaru pri osobnom vyzdvihnutí je naša predajňa na Gessayovej 12 v Bratislave, Petržalke.

 4. Obsah umiestnený na stránke, ako aj zdrojový kód stránky je chránený autorským právom. Akékoľvek zmeny, redistribuovanie, kopírovanie, či iné nedovolené používanie autorsky chráneného obsahu je bez predchádzajúceho súhlasu vlastníkov autorských práv zakázané, pokiaľ nie je dané inak licenciou priloženou k autorskému dielu.

2. Objednávka

 1. Zákazník si objednáva výrobky a služby prostredníctvom obchodného systému na www.bonkybike.sk, prípadne prostredníctvom emailu, telefonicky, alebo obdobného komunikačného prostriedku. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

 2. Pri každej objednávke musí zákazník pravdivo uviesť meno, priezvisko, titul, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, email. Ak je zákazníkom podnikateľ, tak aj IČO, DIČ a IČ DPH. Ďalej názov tovaru, počet objednaných kusov, dátum vystavenia objednávky. Objednávky vystavené prostredníctvom systému eshopu posledné podmienky spĺňajú automaticky.

 3. Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov.

 4. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené omeškaním dodávky z akýchkoľvek dôvodov.

 5. Po uzavretí objednávky sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim najneskôr do 7 pracovných dní. Pod pojmom skontaktovanie sa rozumie, nie však výlučne, emailová notifikácia.

 6. Na uvedenú e-mailovú adresu budú zákazníkovi v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

3. Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku kedykoľvek bez udania dôvodu až do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese info@bonkybike.sk.

 2. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

 3. Predávajúci má právo zrušiť objednávku z dôvodu neschopnosti dodania tovaru zákazníkovi v požadovanej lehote, alebo za požadovanú cenu.

 4. Objednávku je možné zrušiť aj po vzájomnej dohode zákazníka a eshopu bonkybike.sk

 5. V prípade, že kupujúci zaplatil časť, alebo plnú sumu, bude mu táto čiastka po storne objednávky vrátená.

4. Odstúpenie od zmluvy: Vrátenie tovaru, výmena tovaru

 1. Zákazník má podľa zákona č. 102/2014, §7 ods. 1, právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

 2. V prípade, že eshop bonkybike.sk neposkytol zákazníkovi informácie podľa §3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., prípadne poskytol tieto informácie až dodatočne, dĺžka nároku na odstúpenie od zmluvy sa upravuje podľa zákona č. 102/2014, §7 ods. 2, resp. zákona č. 102/2014, §7 ods. 3.

 3. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tento prípad je popísaný vyššie v časti 3. Storno objednávky.

 4. Zákazník má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v kamennom obchode. Akékoľvek nadmerné používanie, nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti tovaru, alebo poškodenie tovaru, spotrebiteľ uhradí ako zníženie hodnoty tovaru.

 5. V prípade odstúpenia od zmluvy je zákazník povinný vrátiť tovar v kompletnom stave v akom mu bol doručený, vrátane všetkých darčekov, kupónov a pribalených materiálov, ktoré boli s tovarom doručené. To platí aj v prípade, že je cena týchto vecí na daňovom doklade nulová, alebo nie sú uvedené na daňovom doklade vôbec.

 6. Tovar je nutné doručiť na adresu: Bonky bike s.r.o., Fedinova 900/3, 851 01, Bratislava.

 7. Dôležitý zoznam:
  Prosím neposielajte nám tovar zakúpený cez stránku BONKY.SK alebo BONKY.CZ
  S eshopom BONKY.SK nespolupracujeme. Stránku 
  BONKY.SK prevádzkuje spoločnosť FINALTY TARGET MEDIA s.r.o.. Zásielky, ktoré nie sú od našich zákazníkov, neprevezmeme.

 8. Podľa zákona č. 102/2014 Z.z., §7, ods. 6 písm. e) nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar z dôvodu ochrany zdravia, alebo hygienických dôvodov uzavretý v ochrannom obale a ktorého obal bol po dodaní porušený.

 9. Zákazník môže od zmluvy odstúpiť vytlačením, vyplnením a zaslaním formulára na odstúpenie od zmluvy na adresu sídla eshopu bonkybike.sk, alebo na uvedenú adresu elektronickej pošty. Formulár na odstúpenie od zmluvy sa nachádza na adrese http://bonkybike.sk/formular-na-odstupenie-od-zmluvy

 10. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy, bude podľa zákona č. 102/2014 Z.z. §10 ods. 3, znášať všetky náklady na dopravu tovaru a to aj v prípade, že je predmetom vrátenia tovar, ktorý nie je možné, vzhľadom na jeho povahu, vrátiť prostredníctvom pošty.

 11. Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť, alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

 12. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť všetky platby spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 13. Zákazník má právo na výmenu tovaru do 14 dní od obdržania zásielky. Ak máte záujem o výmenu tovaru za inú veľkosť, farbu alebo model, kontaktujte nás emailom na info@bonkybike.sk.
  Do emailu uvedte:
  - číslo objednávky
  - tovar, ktorý chcete vymeniť
  - nový tovar, ktorý ste si zvolili

5. Dodacie lehoty

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

 2. Pokiaľ je tovar skladom, termín dodania bude do 5 pracovných dní.

 3. Pokiaľ tovar nie je skladom, bude termín dodania bližšie špecifikovaný zákazníkovi.

6. Cena, platobné a prepravné podmienky

 1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

 2. Zákazník uhrádza cenu vopred, prevodom na účet, pri prevzatí tovaru na dobierku, alebo pri vyzdvihnutí tovaru v predajni.

 3. Pri prevzatí platí kupujúci konečnú cenu uvedenú v potvrdení objednávky, prípadne zmenenú cenu po jej oznámení predávajúcim.

 4. Tovar je dopravovaný kuriérom DPD, alebo ho je možné vyzdvihnúť na predajni eshopu bonkybike.sk.

 5. V prípade osobného prevzatia tovaru, zákazník neplatí za dopravu nič. V prípade doručenia kuriérom v rámci SR je poplatok 5€ (pri objednávkach nad 100 EUR je doprava zdarma).

 6. Vybrané typy tovarov, ako niektoré bicykle, nie je možné zaslať kuriérom.

7. Prevzatie tovaru

 1. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

 2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8. Záruka

 1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

 2. Predávajúci nesie zodpovednosť za vady tovaru podľa §622 a 623 Občianskeho zákonníka.

 3. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 4. Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

 5. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym praním, používaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou manipuláciou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

 6. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

9. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi eshopom bonkybike.sk a jeho zákazníkom. Ustanovenia kúpnej zmluvy a legislatívne ustanovenia sú nadradené voči týmto obchodným podmienkam.

 2. Zákazník prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich uverejnenia a môžu sa kedykoľvek bez ďalšieho upozornenia zmeniť.

 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 5. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, písomnú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 6. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z bonkybike.sk

 7. Prípadné spory medzi Bonky bike s.r.o. a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.


  Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 13 7. 2018 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.